Vedtægter

VEDTÆGTER

 

§1 Navn, hjemsted og optagelseskriterium

 

Stk. 1. Orkestrets navn er “Horsens Harmoniorkester - Nord for Alperne” stiftet den 17. september 1989 med hjemsted i Horsens.

Stk. 2. Som medlemmer kan optages kvalificerede musikere efter formandens og dirigentens vurdering.

Stk. 3. Nye medlemmer skal præsenteres ved deres første fremmøde, når formand og dirigent er enige om det nye medlems egnethed og indplacering.

Stk. 4. Ved præsentationen udleveres orkestrets vedtægter til det nye medlem.

 

§2 Formål

 

Stk. 1. Orkestrets formål er at spille glad og enkel musik på højst muligt kvalitetsniveau.

Stk. 2. Foruden egne koncerter medvirker orkestret ved stævner, møder, konferencer, byfester m.v. - dog ikke ved marcharrangementer, politiske og/eller fagpolitiske arrangementer.

 

§3 Kontingent

 

Stk. 1. Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2. Kontingentet betales kvartalsvis forud.

Stk. 3. Rettidigt indbetalt kontingent er en betingelse for at oppebære stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen.

Stk. 4. Rettidig indbetaling er senest 14 dage efter modtagelsen af opkrævning.

Stk. 5. To kvartalers kontingentrestance medfører eksklusion af orkestret.

 

§4 Instrumenter

 

Stk. 1. Principielt medbringer medlemmerne selv instrument og nodestativ.

Stk. 2. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder - efter indstilling fra dirigenten - anskaffe et instrument, når anskaffelsen kan gennemføres forsvarligt i forhold til orkestrets øvrige økonomiske forpligtelser - og det tilgodesete medlems stabilitet.

Stk. 3. Der skal i hvert enkelt tilfælde skrives stamblad for det anskaffede instrument.

Stk. 4. Låneren af instrumentet hæfter personligt for instrumentets tilstand og vedligeholdelse.

 

§5 Musikudvalg

 

Stk. 1. Musikudvalget vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Valget foregår ved skriftlig afstemning blandt orkestrets medlemmer.

Stk. 3. Musikudvalget sammensættes af

Dirigent

Formand

En repræsentant for fløjter, klarinetter og saxofoner.

En repræsentant for trompeter, kornetter, flygelhorn og horn.

En repræsentant for tromboner, tenorhorn, barytoner, tubaer og slagtøj.

Stk. 4. Musikudvalget beskæftiger sig primært med repertoire valg og kan indstille til bestyrelsen at anskaffe noder efter dirigentens anbefaling.

Stk. 5. Musikudvalget, d.v.s. dirigent, formand og valgte repræsentanter tilrettelægger i gensidig konsultation koncertprogrammer på baggrund af opnåede øvelsesresultater for at sikre, at alle medlemmer føler sig tilpas med at deltage i aktuelle koncerter.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

 

§6 Påklædning

 

Stk. 1. Bortset fra de ugentlige orkesterøvelser optræder orkestret i den til enhver tid vedtagne uniform.

 

§7 Medlemsforhold

 

Stk. 1. Generelt gælder mødepligt til alle arrangementer og orkesterøvelser.

Stk. 2. Sygdom, arbejde eller familieforhold, der påtvinger et medlems fravær, skal medføre afbud til eller et medlem af bestyrelsen, som dermed påtager sig at underrette dirigenten.

Stk. 3. Når særlige forhold gør sig gældende, kan bestyrelsen bevilge et medlem orlov og kontingentfrihed for et tidsrum af 2 - 4 kvartaler.

Stk. 4. Medlemmer på orlov har ikke stemmeret og er ikke valgbare til generalforsamlingen.

Stk. 5. Noder og eventuelt orkesterejet instrument skal afleveres til orkestret, når bestyrelsen har bevilget orlov.

Stk. 6. Ved orlovs ophør genindtræder medlemmet med alle hidtidige rettigheder og pligter.

Stk. 7. Udmeldelse af orkestret skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til udløbet af et kvartal.

Stk. 8. Ved udmeldelse skal alle orkester ejede effekter afleveres.

Stk. 9. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der groft forsømmer orkestrets øvelser, arrangementer eller står i kontingent restance.

Stk. 10 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem der efter bestyrelsens skøn arbejder illoyalt og imod orkesterets interesser. Medlemmer, der er ekskluderet efter denne paragraf, har ret til at få sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kan omstødes med almindeligt flertal.

Stk. 11. I alle eksklusionssager er det pålagt bestyrelsen at sørge for, at alle orkesterejede effekter bliver afleveret til orkestret.

 

§8 Generalforsamling

 

Stk. 1. Generalforsamlingen, der er orkestrets øverste myndighed, afholdes hvert år i september måned. Formandens beretning skal skriftligt tilstilles medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen afholdelse.

Stk. 2. Revideret regnskab opgjort i overensstemmelse med orkestrets regnskabsår, der er 1. august - 31.

juli, skal skriftlig være tilstillet medlemmerne seneste en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen skal foreligge skriftligt ved orkesterøvelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger en ordstyrer blandt medlemmer udenfor bestyrelsen.

Stk. 6. Beslutningsreferater, kassebog, materielfortegnelse og medlemsliste skal foreligge ved generalforsamlingen.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller, såfremt mindst 2/3 af orkestrets medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 8. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst tre dages varsel og skal indeholde dagsorden.

 

§9 Dagsorden for ordinær generalforsamling

 

Stk. 1. Valg af ordstyrer.

Stk. 2. Drøftelse og afstemning af formandens beretning.

Stk. 3. Drøftelse og afstemning af revideret regnskab.

Stk. 4. Fastsættelse af kontingent.

Stk. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode). Ved ulige årstal vælges 3 medlemmer, og ved lige årstal vælges 2 medlemmer.

Stk. 6. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for en 1-årig periode.

Stk. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Stk. 8. Valg af musikudvalg for en 1-årig periode.

Stk. 9. Indkomne forslag.

Stk. 10. Eventuelt.

 

§10 Bestyrelse

 

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger dirigent(er), og aftaler skriftligt betingelserne for deres virksomhed,

gagering, osv.

 

§11 Beslutningers gyldighed

 

Stk. 1. Generalforsamlingens beslutninger er gyldige uanset de fremmødtes antal.

Stk. 2. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. og ved skriftlig afstemning, når et medlem forlanger det.

 

§12 Daglig ledelse

 

Stk. 1. Orkestrets daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Kassereren holder løbende bestyrelsen orienteret om bevægelser på regnskabet og medlemslisten.

Stk. 4. Formand og kasserer tegner orkestret udadtil.

 

§13 Opløsning

 

Stk. 1. Opløsning af orkestret kan vedtages på ordinær generalforsamling med 2/3 majoritet af samtlige medlemmer.

Stk. 2. Opnås ikke kvalificeret flertal, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Stk. 3. Opløses orkestret, påhviler det bestyrelsen at sørge for, at orkestrets aktiver realiseres.

Stk. 4. Medlemmer har forkøbsret.

Stk. 5. Nodearkivet deponeres i Horsens bys nodearkiv.

Stk. 6. Eventuelt overskud overdrages almennyttigt formål i Horsens.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17.09.89, og ændret på følgende datoer:

Ordinær generalforsamling den 06.09.92.

Ordinær generalforsamling den 04.09.94.

Ekstraordinær generalforsamling den 27.09.95.

Ordinær generalforsamling den 15.09.99.

Ordinær generalforsamling den 26.09.01.

Ordinær generalforsamling den 28.09.05.

Ordinær generalforsamling den 19. september 2007.